Projekt: 1988

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: Podpora vizuálneho umenia
Názov žiadateľa: Denkzeug
Názov projektu: 1988
Stručný popis projektu: Sólová výstava výtvarníčky a fotografky Martiny Šimkovičovej pod názvom “1988” prostredníctvom miesto-špecifických inštalácií, projekcií a objektov reflektuje vzťah (bývalého) Východu a (bývalého) Západu. Je vyústením jej doterajšieho umeleckého vývoja a konfrontácie zážitkov so životom v zahraničí a na Slovensku. Autorka pracuje s archívnym materiálom, diapozitívmi a digitálnymi videoprojekciami, ktoré citlivo inštaluje do výstavného priestoru. Poeticko-dokumentárnym jazykom sa pýta na aktuálnosť delenia na prvý, druhý a tretí svet, keď nachádza stopy tohto delenia počas svojich vlastných ciest Slovenskom, Rakúskom, Holandskom a Maďarskom. Tieto vizuálne “nálezy” dáva do súvislosti s cestami vlastného starého otca za hranice Československa. Samotný názov výstavy je rébusom: vidí v ňom divák, ktorému je známy stredoeurópsky kontext, iba neutrálne číslo, alebo v ňom vidí “len” rok pred revolučným rokom 1989?
Žiadaná suma: 2 890,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 25,50
Percentuálne vyjadrenie: 51,00 %
Schválená suma: 0,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: Projekt nepresvedčil kvôli nedostatočne vypracovanému rozpočtu a honoráru. K žiadosti nie je priložená obrazová dokumentácia, pritom ide o mladú (všeobecne neznámu) fotografku, takže je projekt (jeho kvalitu) ťažko posúdiť.
Poznámka: Na základe hodnotenia odbornou hodnotiacou komisiou žiadosť získala menej ako 65% maximálneho bodového zisku z priemeru bodového hodnotenia oboch hodnotiteľov. Z tohto dôvodu ho hodnotiaca komisia neodporučila v zmysle VZN BSK č. 2/2016 podporiť. Dotačná komisia sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.