Projekt: 7.5 billions

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: Podpora divadla a tanca
Názov žiadateľa: GAFFA oz
Názov projektu: 7.5 billions
Stručný popis projektu: Projekt 7.5 billions nadväzuje na cyklus Domy bez okien, kde inscenáciou EVA vytváral komplexný obraz až archetypálne zobrazujúci ženy po boku diktátora (projekt podporený dotačným systémom BSK v roku 2016, premiéra 16.12.2016). Pokračovaním cyklu je projekt 7.5 billions, ktorý chce ísť ešte ďalej a hlbšie a skúmať ženu vo svojej elementárnej, jedinečnej podstate. Projekt má ambíciu vytvoriť inscenáciu, ktorá sa bude zaoberať vzorcami správania, vrodenými a získanými návykmi a najmä odchýlkami, ktoré definujú človeka a súčasne hovoria o živote z iného aspektu. Snahou tvorivého tímu je vytvoriť opäť autorskú inscenáciu, ktorá bude založená na plochách, či už textových, pohybových, zvukových alebo obrazových.
Žiadaná suma: 5 400,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 42,50
Percentuálne vyjadrenie: 85,00 %
Schválená suma: 2 000,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: Prepojenie Gaffa oz s choreografom Jarom Viňarským predpokladá umelecký experiment na vysokej profesionálnej úrovni. Suma podpory je znížená vzhľadom na finančné limity schémy.
Poznámka: Dotačná komisia sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.