Projekt: 10080

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: Podpora divadla a tanca
Názov žiadateľa: Gegangere, o.z.
Názov projektu: 10080
Stručný popis projektu: Projekt 10080 predstaví počas šiestich výstupov mladú progresívnu tvorbu na pomedzí divadla a performatívnych výstupov. Vytvárame platformu súčasnému scénickému umeniu a ponúkame priestor tvorcom z rôznych odvetví odprezentovať svoje kreatívne dielo. Nosnou myšlienkou je špecifická výzva, časové obmedzenie 10080 minút – teda jeden týždeň, ktorý majú autori tvorbu diela.
Žiadaná suma: 2 381,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 39,50
Percentuálne vyjadrenie: 79,00 %
Schválená suma: 0,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: Ide o zaujímavý experimentálny projekt, ktorý môže konfrontovať klasické moderné divadlo s novými formami nového divadla. Napriek kvalite projektu boli vzhľadom na finančné limity schémy odporučené na podporu iné projekty.
Poznámka: Dotačná komisia sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.