Projekt: 2. medzinárodňí konferencia o Mackovi

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít
Názov žiadateľa: Malacké pohľady
Názov projektu: 2. medzinárodňí konferencia o Mackovi
Stručný popis projektu: V roku 2016 sa s veľkým úspechom podarilo zorganizovať "1. medzinárodňí konferenciu" venovanú postavičke z najznámejšej piesne o Malackách. V roku 2017 chceme pokračovať v prezentácii výsledkov výskumu o Mackovi a jeho príbehu.
Žiadaná suma: 3 040,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 27,00
Percentuálne vyjadrenie: 54,00 %
Schválená suma: 0,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: S ohľadom na skutočnosť, že v tomto prípade sa jedná o milé recesistické podujatie a nie o zásadnejšiu kulturologickú aktivitu, projekt nie je v tejto oblasti - podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít - odporúčaný na podporu. Ostatné projekty žiadateľa si podporu zaslúžia väčšmi.
Poznámka: Na základe hodnotenia odbornou hodnotiacou komisiou žiadosť získala menej ako 65% maximálneho bodového zisku z priemeru bodového hodnotenia oboch hodnotiteľov. Z tohto dôvodu ho hodnotiaca komisia neodporučila v zmysle VZN BSK č. 2/2016 podporiť. Dotačná komisia sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.