Projekt: "Trojičné námestie"

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Názov žiadateľa: Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice
Názov projektu: "Trojičné námestie"
Stručný popis projektu: Realizáciou projektu „Trojičné námestie“, obnovou verejne prístupného objektu hmotného kultúrneho dedičstva spĺňame vytýčené ciele výzvy zo dňa 21.10.2016 v oblasti podpory ochrany hmotného kultúrneho dedičstva. S položením kamenného obkladu na základné schody barokového „Súsošia najsvätejšej Trojice“ a výmenou betónových kvetináčov na štýlové, so súsoším harmonizujúce kvetináče pokračujeme v dotváraní starobylého charakteru Trojičného námestia, najstaršieho námestia Mestskej časti Bratislava--Podunajské Biskupice. Na základe písomného odporúčania Krajského pamiatkového úradu Bratislavy tieto úkony máme realizovať do 25.08. 2019. S očistením námestia a novým náterom by sme kultivovali celkový vzhľad Trojičného námestia, čoho výsledok by bol dlhodobý, viditeľný a verejný.
Žiadaná suma: 13 950,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 39,00
Percentuálne vyjadrenie: 78,00 %
Schválená suma: 10 000,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: Projekt pokračuje v kultivácii ústredného verejného priestoru MČ, obnova samotného súsošia podporená v minulosti, odporúčanie: podporiť nákup materiálu.
Poznámka: Dotačná komisia navrhla navýšiť dotáciu oproti odporúčaniu hodnotiacej komisie, čo si vyžiadalo navýšenie celkových finančných prostriedkov alokovaných v dotačnej schéme.