Projekt: "Múzeum žije! Dožije sa múzeum 300 rokov ?“ Prvá prípravná fáza realizácie

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: Podpora pamäťových aktivít a pamäťových a fondových inštitúcií
Názov žiadateľa: Múzeum mesta Bratislavy
Názov projektu: "Múzeum žije! Dožije sa múzeum 300 rokov ?“ Prvá prípravná fáza realizácie
Stručný popis projektu: Dokument "Múzeum žije! Dožije sa múzeum 300 rokov ?“je súčasťou výstupov osláv 150. výročia založenia Múzea mesta Bratislavy (1868). Dielo ako film v rozsahu 26 minút je zvolenou formou spoločenskej reflexie kultúrnych hodnôt MMB prostredníctvo tvorivého sprostredkovania kultúrnej pamäti pre budúce generácie. Scenáristka a režisérka MgA. Yvonne Vavrová, PhD. V r. 2017 pôjde o štúdium materiálu a prípravnú fázu filmu. Prvá rovina obsahu – nahliadnutie do histórie múzea. Posúvanie deja realizujúce sa prostredníctvom dvoch postáv z histórie vypichne dôležité historické medzníky 1868 - 2018. Druhá rovina – zachytí výpovede súčasnej generácie zamestnancov múzea snímaných v autentickom prostredí. Priblíži fungovanie múzea 21. storočia, presne v čase osláv 150. výročia. Hypotetické zamyslenia o zmysle múzea ako fenoménu spoločnosti na ďalších symbolických 150 rokov je víziou do budúcna. Do filmu sa zapracujú zaujímavé animácie a prístupný archívny materiál.
Žiadaná suma: 20 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 29,00
Percentuálne vyjadrenie: 58,00 %
Schválená suma: 0,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: Vysoko finančne náročný projekt s otáznou relevanciou výstupov a prínosu vo vzťahu k nákladom, odporúčanie. Projekt nebol odporučený na podporu vzhľadom na vysokú nákladovosť projektu.
Poznámka: Na základe hodnotenia odbornou hodnotiacou komisiou žiadosť získala menej ako 65% maximálneho bodového zisku z priemeru bodového hodnotenia oboch hodnotiteľov. Z tohto dôvodu ho hodnotiaca komisia neodporučila v zmysle VZN BSK č. 2/2016 podporiť. Dotačná komisia sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.