Projekt: [fjúžn] 12

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít
Názov žiadateľa: Nadácia Milana Šimečku
Názov projektu: [fjúžn] 12
Stručný popis projektu: Festival [fjúžn] je jedinečným a najväčším podujatím zameraným na migráciu a cudzincov na Slovensku. 12. ročník festivalu sa uskutoční v Bratislave v termíne od 21. do 28. apríla 2017. Témou bude INTEGRÁCIA. Počas 8 dní plánujeme zrealizovať minimálne 25 podujatí. Dôležitou črtou festivalu sú partnerstvá, opäť chceme spolupracovať minimálne s 20 organizáciami. Do programu bolo tento rok zapojených vyše 250 účinkujúcich z vyše 35 krajín pôvodu. Cieľom projektu je prostredníctvom špecializovaného kultúrno-spoločenského festivalu podporovať interkultúrnu výmenu medzi majoritou a komunitami cudzincov a zvyšovať tak informovanosť a povedomie širokej verejnosti o migrantoch, ich živote, kultúre, tradíciách a postavení v našej spoločnosti za účelom zmeny postojov voči cudzincom a navrhovať spoločné riešenia výziev, ktoré naša realita prináša. Snažíme sa prispievať k odbúravaniu predsudkov a prehĺbiť spoluprácu majority a komunít cudzincov, ako aj komunít navzájom.
Žiadaná suma: 11 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 37,00
Percentuálne vyjadrenie: 74,00 %
Schválená suma: 5 000,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: Festival [fjúžn], ktorý prináša dôležité témy je dostatočne etablovanou aktivitou a Nadácia Milana Šimečku zárukou spoľahlivej organizácie. Dostal sa časom do povedomia širšej verejnosti, patrí už neodmysliteľne k bratislavskému životu. Suma odporúčanej podpory je znížená vzhľadom na finančné limity schémy.
Poznámka: Dotačná komisia sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.