Projekt: 2.ročník Lamačského fotomaratónu

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti
Názov žiadateľa: ROdinné centrum - Obláčik
Názov projektu: 2.ročník Lamačského fotomaratónu
Stručný popis projektu: Rodinné centrum Obláčik pripravuje v spolupráci s Fotoklubom miestnej Jednoty dôchodcov Slovenska a s podporou Miestneho úradu Lamač 2. ročník Lamačského fotomaratónu. 1. ročník mal pozitívny ohlas u verejnosti a vyžiadal si pokračovanie. Podujatie sa uskutoční počas Rozálskych hodov na začiatku septembra 2017. Prihlásení účastníci budú zhotovovať fotografie v troch určených témach počas časového obmedzenia. Témy budú inšpirované miestnou kultúrou, pamätihodnosťami a ľuďmi žijúcimi v našej miestnej časti Lamač. Päťčlenná porota vyhodnotí kvalitu fotografií, z ktorých následne bude v období október-november usporiadaná výstava, a tí najlepší budú ocenení. Súčasťou projektu bude aj workshop zameraný na mládež, kde bude pozvaný profesionálny fotograf na besedu. Cieľom projektu je prepojenie všetkých generácií, spájanie ľudí s rovnakými záľubami, výchova k lokálpatriotizmu a tak vytváranie silnej komunity a pocitu spolupatričnosti.
Žiadaná suma: 1 150,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 36,00
Percentuálne vyjadrenie: 72,00 %
Schválená suma: 0,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: Oceniteľný je široký záber publika, ktorému je podujatie určené, však tematicky je podujatie relatívne chudobné. Projekt nebol odporučený na podporu vzhľadom na finančné limity schémy.
Poznámka: Dotačná komisia sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.