Projekt: 5. ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2017

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: Podpora vizuálneho umenia
Názov žiadateľa: ATELIÉR PK
Názov projektu: 5. ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2017
Stručný popis projektu: Hlavným zámerom projektu Bienále plastiky malého formátu Pezinok je pravidelne prezentovať tvorbu plastiky malého formátu (do 80 cm) a realizovať tak zámer iniciátora projektu. akad.soch. Jozefa Jankoviča, aby sa vytvoril priestor pre kontinuálny dialóg medzi sochármi samotnými, ale aj s teoretikmi a publicistami na medzigeneračnej i medzinárodnej úrovni. Cieľom je podporiť záujem o tvorbu drobnej a jeho kontinuálny rast. Doterajšie 4 ročníky potvrdili správnosť originálneho konceptu projektu: - výstavy, účasť zahraničných tvorcov - publicita, - medzinárodné kolokvium, podujatia v priestore výstavy, - reinštalácia výstavy vo viacerých lokalitách, v r. 2017 na ASP vo Wroclawi, - vydanie katalógu v 4 jazykoch, jazykovo vybavení sprievodcovia na výstave, - program DETI NA VÝSTAVE, - web stránka projektu a FB. Po 10 rokoch projektu a 4 úspešných ročníkoch je to jediná pravidelná prehliadka plastiky malého formátu na Slovensku a je o ňu trvale rastúci záujem. Propaguje región i Slovensko.
Žiadaná suma: 8 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 32,50
Percentuálne vyjadrenie: 65,00 %
Schválená suma: 1 500,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: Zmysluplný projekt venovaný tradičnejším polohám sochy s istou kontinuitou, ktorého plusom je i to, že sa koná aj niekde inde ako v Bratislave. Naddimenzovaný rozpočet vyvážiť v prospech organizačných nákladov.
Poznámka: Dotačná komisia sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.