Projekt: ....no gravity, no drugs v Petržalke

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: BRDS na podporu športu a mládeže 2017 - šport
Oblasť podpory: Podpora športovej infraštruktúry – prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba.
Názov žiadateľa: Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, Haanova 28, Bartislava
Názov projektu: ....no gravity, no drugs v Petržalke
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je revitalizovať časť zanedbanej plochy, ktorá slúži na športovanie. Ide o komunitný projekt, ktorý bude prínosom pre obyvateľov sídliska v okolí Haanovej ul. v Petržalke, mladých ľudí z 2 gymnázií, detí 2 ZŠ. Našou snahou je konkrétnymi aktivitami vytvárať dobré vzťahy medzi ľuďmi, aktívne trávenie voľného času, zveľaďovať komunitu a priestor, kde pôsobíme. Výstupom projektu bude osadenie basketbalových stojanov a košov, vytvorenie rozbežiska a doskočoviska pre skok do diaľky, petangového ihriska, work out a fitness prvkov a skultivovanie rumoviska. Projekt bude prínosom pre deti, mladých ľudí a obyvateľov sídliska. Využívaný bude v rámci vyučovania, športových krúžkov a školského klubu detí. Na tomto mieste vyrástlo niekoľko basketbalových legend a nadšencov. Priestor budeme obnovovať spoločne v snahe prinavrátiť mu „niekdajšiu slávu.“ Zároveň realizáciou tohto projektu chceme viesť mladých ľudí k pocitu zodpovednosti za komunitu, kde vyrastajú.
Žiadaná suma: 10 894,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 11,50
Percentuálne vyjadrenie: 23,00 %
Schválená suma: 0,00 €
Poznámka: Na základe hodnotenia odbornou hodnotiacou komisiou žiadosť získala menej ako 65% maximálneho bodového zisku z priemeru bodového hodnotenia oboch hodnotiteľov. Z tohto dôvodu ho hodnotiaca komisia neodporučila v zmysle VZN BSK č. 2/2016 podporiť. Dotačná komisia sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.