Projekt: 4. UMENIE A VÍNO - SVETOVÝ JUR 2017

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít
Názov žiadateľa: Academia Istropolitana Nova
Názov projektu: 4. UMENIE A VÍNO - SVETOVÝ JUR 2017
Stručný popis projektu: Tri dni trvajúci multižánrový festival zameraný na prezentáciu vizuálneho umenia, ale aj hudby, tanca, divadla, filmu, literatúry a fotografie, v úzkom prepojení na kultúrne a prírodné dedičstvo a vinohradnícku tradíciu mesta Svätý Jur. Hlavným zámerom je priniesť súčasné profesionálne umenie (nielen z regiónu) do prostredia mestskej pamiatkovej rezervácie, inštalovať výstavy na netradičných a nečakaných miestach a vytvoriť zážitkovú kontaktnosť programu, kde sa v nenútenom prostredí návštevníci stretávajú s tvorcami a priamo zdieľajú umelecký zážitok (fotografia, architektúra, výtvarné umenie, keramika, hudba). Cieľom je vytvorenie intímnejšieho vzťahu návštevníkov k mestu a zároveň k umeniu v ňom prezentovanom.
Žiadaná suma: 10 040,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 32,50
Percentuálne vyjadrenie: 65,00 %
Schválená suma: 3 000,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: Multižánrový festival "4. UMENIE A VÍNO - SVETOVÝ JUR 2017" je príkladom regionálneho multižánrového festivalu s adekvátne náročnou dramaturgiou. Ide o ambiciózny projekt, ktorý nadväzuje na ostatné, skromnejšie formátované ročníky, ako aj na série aktivít v oblasti výtvarného, hudobného či performatívneho umenia, ktoré spája región, resp. kontakty organizátorov. Rozpočet i položky spojené s organizáciou podujatia sú mierne nadsadené - pri takomto podujatí musí byť dostatočná vôľa organizovať i spolufinancovať viaceré z položiek v trochu flexibilnejšom režime. Suma odporúčanej podpory je znížená.
Poznámka: Dotačná komisia sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.