Projekt: ,,Projekt revitalizácie jazdeckého areálu v prostredí zoologickej záhrady Mesta Bratislava"

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: BRDS na podporu športu a mládeže 2017 - šport
Oblasť podpory: Podpora športu pre všetkých – rekreačného športu.
Názov žiadateľa: Jazdecká škola CAVALLO
Názov projektu: ,,Projekt revitalizácie jazdeckého areálu v prostredí zoologickej záhrady Mesta Bratislava"
Stručný popis projektu: „ Projekt revitalizácie jazdeckého areálu v prostredí zoologickej záhrady Mesta Bratislava“ V súčasnosti sa snažíme naštartovať vyššie menovaný projekt za účelom : 1. Poskytovania Hipoterapie, nakoľko v Bratislave je stále väčší dopyt ako ponuka 2. Obnovy a propagácie jazdeckého športu najmä pre deti a mládež v zmysle hesla „ aktívnym športom proti drogám“ 3. Obnovy a znovu organizovania jazdeckých pretekov pre deti a mládež o cenu Mesta Bratislava a o cenu ZOO Bratislava Realizáciu projektu sme rozdelili na viaceré etapy, kedže celková dĺžka realizácie takéhoto projektu je časovo veľmi náročná! V súčasnosti by sme radi začali etapou č. 1 a to je rekonštrukcia stajní a priestorov s tým spojených ako je šatňa, sedlovňa a klubovňa.
Žiadaná suma: 20 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 0,00
Percentuálne vyjadrenie: 0,00 %
Schválená suma: 0,00 €
Poznámka: Na základe hodnotenia odbornou hodnotiacou komisiou žiadosť získala menej ako 65% maximálneho bodového zisku z priemeru bodového hodnotenia oboch hodnotiteľov. Z tohto dôvodu ho hodnotiaca komisia neodporučila v zmysle VZN BSK č. 2/2016 podporiť. Dotačná komisia sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.