Projekt: „VO VLASTNÝCH RUKÁCH“

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: BRDS na podporu športu a mládeže 2017 - mládež
Oblasť podpory: Vzdelávanie mládeže neformálnym spôsobom.
Názov žiadateľa: Slovenská banková asociácia - Bankový ombudsman
Názov projektu: „VO VLASTNÝCH RUKÁCH“
Stručný popis projektu: Z vyššie uvedenej štatistiky ako aj z doterajších skúseností zo vzdelávania realizovaného Bankovým ombudsmanom a Slovenskou bankovou asociáciou, je zrejmá potreba cieleného a neustáleho zvyšovania finančnej gramotnosti mladých ľudí, obzvlášť v ohrozených skupinách (žiaci základných a stredných škôl, gymnázií, chovanci detských domovov, rómske deti združené v organizácii Divé maky).Predkladaný projekt finančného vzdelávania pozostáva zo série interaktívnych cvičení, ktoré hravou a interaktívnou formou sa zameriavajú na praktické použitie získaných vedomostí (účty, platobné karty, vytváranie rozpočtov, sporenie, úverovanie, podávanie reklamácie a iné). Chceme dosiahnuť, aby absolventi vzdelávania boli schopní vykonávať správne rozhodnutia týkajúcich sa osobných financií a predchádzali tak rizikám platobnej neschopnosti v budúcnosti, či nepremyslenému zadlžovaniu sa. Zámerom predkladaného projektu je naučiť mladých ľudí konať samostatné, premyslené a správne finančné rozhodnutia.
Žiadaná suma: 8,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 16,50
Percentuálne vyjadrenie: 33,00 %
Schválená suma: 0,00 €
Poznámka: Na základe hodnotenia odbornou hodnotiacou komisiou žiadosť získala menej ako 65% maximálneho bodového zisku z priemeru bodového hodnotenia oboch hodnotiteľov. Z tohto dôvodu ho hodnotiaca komisia neodporučila v zmysle VZN BSK č. 2/2016 podporiť. Dotačná komisia sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.