Projekt: "Autobusové zastávky v Jablonci" Zastávka č.3 - Jednota

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: Rozvoj vidieka
Oblasť podpory: Obnova obcí
Názov žiadateľa: Obec Jablonec
Názov projektu: "Autobusové zastávky v Jablonci" Zastávka č.3 - Jednota
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je zveľadenie a zefektívnenie autobusových zastávok v obci Jablonec. Ich stav je havarijný, preto je nutné zabezpečiť pre obyvateľov bezpečnú formu cestovania. Zároveň sa tým zvýši kvalita života v obci a kultúra cestovania.
Žiadaná suma: 5 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 34,50
Percentuálne vyjadrenie: 69,00 %
Schválená suma: 4 000,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: Projekt prostredníctvom rekonštrukcie zástavky podporuje podporu verejnej osobnej dopravy. Rozsah samotnej rekonštrukcie je do určitej miery obmedzený, avšak potreba rekonštrukcie je pre obyvateľov obce veľká. Kvalita projektu z pohľadu rozsahu bola zvážená a odráža sa v návrhu sumy podpory.
Poznámka: Dotačná komisia sa stotožňuje s odporúčaním hodnotiacej komisie