Projekt: "Autobusové zastávky v Jablonci" Zastávka č.2 - Roľnícke družstvo

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: Rozvoj vidieka
Oblasť podpory: Obnova obcí
Názov žiadateľa: Obec Jablonec
Názov projektu: "Autobusové zastávky v Jablonci" Zastávka č.2 - Roľnícke družstvo
Stručný popis projektu: Cieľom rekonštrukcie autobusovej zastávky je skvalitnenie cestovania detí a pracujúcich obyvateľov obce Jablonec, keďže v obci je to jediný spôsob hromadnej dopravy. Zastávky sú v havarijnom stave, preto je ich rekonštrukcia nutná. Zastávka č. 02 - Roľnícke družstvo sa nachádza v intraviláne obce a jej vzhľad a funkčnosť je katastrofálna. Realizáciou projektu sa výrazne zvýši kvalita a spríjemní cestovanie pre obyvateľov.
Žiadaná suma: 5 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 22,00
Percentuálne vyjadrenie: 44,00 %
Schválená suma: 0,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: Projekt prostredníctvom rekonštrukcie zástavky podporuje podporu verejnej osobnej dopravy. Rozsah samotnej rekonštrukcie je ale obmedzený a taktiež došlo k deľbe projektu na dva samostatné projekty zamerané na rekonštrukciu vždy jednej zastávky, čo znižuje efektivitu vynaloženia finančných prostriedkov.
Poznámka: Dotačná komisia sa stotožňuje s odporúčaním hodnotiacej komisie