Projekt: 18. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet

Základné informácie
Rok: 2017
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: Podpora audiovizuálneho umenia
Názov žiadateľa: Človek v ohrození
Názov projektu: 18. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet
Stručný popis projektu: Filmový festival Jeden svet je jediným kultúrno-vzdelávacím podujatím na Slovensku, ktoré sa komplexne zaoberá sociálnymi, ľudskoprávnymi a globálnymi témami. Každoročne prezentuje okolo 50-60 dokumentárnych filmov slovenskej a zahraničnej produkcie, vyše desiatku diskusií na aktuálne témy a fotografické výstavy. Je jedným z najstarších (17 rokov) s diváckou návštevnosťou 10.250 v Bratislave v roku 2016. Jedným z jeho cieľov je aj podpora prezentácie slovenskej dokumentárnej tvorby a dialóg slovenských tvorcov s divákmi.
Žiadaná suma: 5 500,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 45,00
Percentuálne vyjadrenie: 90,00 %
Schválená suma: 5 500,00 €
Zdôvodnenie hodnotenia projektu: V našich končinách ide o jeden z najnavštevovanejších a mediálne najsledovanejších festivalov so silným humanitným a ľudsko-právnym odkazom. Jeden svet požaduje primeranú podporu, aj s prihliadnutím k tomu, že bol podporený Audiovizuálnym fondom.
Poznámka: Dotačná komisia sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.