Projekt: Obnova nehnuteľnosti národnej kultúrnej pamiatky - kostol sv. Mikuláša v Senci, III. etapa

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Názov žiadateľa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Senec
Názov projektu: Obnova nehnuteľnosti národnej kultúrnej pamiatky - kostol sv. Mikuláša v Senci, III. etapa
Stručný popis projektu: Zámerom a súčasne aj hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky a najstaršej historickej budovy v meste Senec - kostol sv. Mikuláša. Špecifické ciele projektu: 1.Oprava častí budovy Sakristia + Svätyňa, 2. Záchrana historického dedičstva, 3.Podpora kultúrnych podujatí, 4. Podpora rodiny. Rekonštrukcia spočíva v obnove dalších častí budovy kostola Sakristie a Svätyne. Hlavnými aktivitami projektu sú stavebné práce na kultúrnej pamiatke. Projekt nadväzuje na dve predchádzajúce etapy projektu, v rámci ktorých bola obnovená kostolná veža a časť kostolnej budovy - "Loď". Realizácia projektu prispeje k obnove budovy kultúrneho dedičstva, súčasne prispeje aj k rozvoju kultúrneho života, nakoľko budova kostola slúži aj na realizáciu kultúrnych podujatí. Projekt je plne v súlade s cieľom a zámerom dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2018.
Žiadaná suma: 15 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 39,50
Percentuálne vyjadrenie: 79,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 6 177,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Cieľ projektu je jasne definovaný, postup prác podrobne popísaný. Pamiatka má veľký význam v kontexte regiónu.
Navrhovaná suma - Dotačná komisia (SCHVÁLENÁ SUMA) 6 177,00 €
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.