Projekt: Rekonštrukcia Mestskej veže v Doľanoch - Národná kultúrna pamiatka

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Názov žiadateľa: Obec Doľany
Názov projektu: Rekonštrukcia Mestskej veže v Doľanoch - Národná kultúrna pamiatka
Stručný popis projektu: Zámerom projektu je rekonštrukcia Mestskej veže v obci Doľany. Objekt Mestskej veže je Národnou kultúrnou pamiatkou a výraznou dominantou obce s vynikajúcim výhľadom na okolité územie. Objekt je v havarijnom stave. Po celkovej obnove bude prízemie objektu využívané ako pamätná miestnosť Juraja Fándlyho a Juraja Palkoviča a objekt prezentovaný ako historická pamiatka a a hodinová veža. Rekonštrukcia bude realizovaná na základe vypracovanej realizačnej projektovej dokumentácie. Realizovaná bude v prvej etape časť celkovej rekonštrukcie – Stavebný objekt 01 Veža – RF03-12/1 Rekonštrukcia základov, fasády a strechy.
Žiadaná suma: 15 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 39,50
Percentuálne vyjadrenie: 79,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 5 000,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Cieľ a postupnosť krokov sú jasne definované. Mestská veža nad vodným tokom je unikátnou pamiaktou an Slovensku.
Navrhovaná suma - Dotačná komisia (SCHVÁLENÁ SUMA) 5 000,00 €
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.