Projekt: Dokončenie komplexnej obnovy NKP

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Názov žiadateľa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pezinok
Názov projektu: Dokončenie komplexnej obnovy NKP
Stručný popis projektu: Zámerom vlastníka národnej kultúrnej pamiatky je dokončiť komplexnú pamiatkovú obnovu exteriéru i interiéru gotického chrámu Nanebovzatia Panny Márie v centre Pezinka a po 14 rokoch rekonštrukčných prác ho sprístupniť verejnosti.
Žiadaná suma: 14 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 36,50
Percentuálne vyjadrenie: 73,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 5 000,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Ide o dlhodobý projekt v záverečnej fáze. Súčasťou žiadosti je podrobný a dobre štruktúrovaný rozpočet, v ktorom je deklarovaná vysoká spoluúčasť.
Navrhovaná suma - Dotačná komisia (SCHVÁLENÁ SUMA) 5 000,00 €
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.