Projekt: NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa - realizácia nutných bezodkladných rekonštrukčných a sanačných prác havarijného stavu niektorých objektov

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Názov žiadateľa: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Názov projektu: NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa - realizácia nutných bezodkladných rekonštrukčných a sanačných prác havarijného stavu niektorých objektov
Stručný popis projektu: Rekonštrukčné práce na hornom hrade NKP hrad Devín zamerané na realizáciu nutných rekonštrukčných a sanačných prác havarijného stavu niektorých častí objektov horného hradu. Tzv. II. etapa rekonštrukčných prác nadväzuje na projekt financovaný z grantu Finančného mechanizmu EHP a Nórska, realizovaný v období 11/2014 - 4/2017, zameraný na sprístupnenie horného hradu areálu NKP verejnosti. Horný hrad NKP hrad Devín a nová expozícia v podzemných jaskynných priestoroch hradného brala boli sprístupnené verejnosti 5.5. 2017. V priebehu r. 2016 -2017 zistenia preukázali, že sú potrebné ďalšie rekonštrukčné práce, keďže havarijný stav niektorých objektov je nutné riešiť bezodkladne vzhľadom na ochranu národnej kultúrnej pamiatky a bezpečnosť návštevníkov areálu NKP. Práce zahŕňajú stavebné úpravy a statické zabezpečenie narušených murív a objektov, pochôdzne osvetlenie horného hradu, výmenu dlažby na hornej terase horného hradu a umelecko-remeselné práce na obnove kamenných artefaktov.
Žiadaná suma: 15 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 35,50
Percentuálne vyjadrenie: 71,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 5 000,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Ide o jednu z najvýznamnejších pamiatok v BSK a na Slovensku, ktorej obnova je nevyhnutná. Žiadateľ v rozpočte deklaruje vysokú spoluúčasť.
Navrhovaná suma - Dotačná komisia (SCHVÁLENÁ SUMA) 5 000,00 €
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.