Projekt: Reštaurovanie hlavného oltárneho obrazu

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Názov žiadateľa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sološnica
Názov projektu: Reštaurovanie hlavného oltárneho obrazu
Stručný popis projektu: Oltár v Kostole všetkých svätých je zaradený medzi hnuteľné národné kultúrne pamiatky. V roku 2016 bol vykonaný reštaurátorský výskum, z ktorého vyplynulo, že celý oltár je nevyhnutné reštaurovať, nakoľko je porušená statika, drevo je napadnuté červotočom a sochy a maľby sú devalvované rôznymi premaľbami, čiže je úplne skreslený ich vzhľad. V roku 2017 prebehla časť reštaurovania a v roku 2018 chceme pokračovať reštaurovaním hlavného obrazu. Všetky odborné práce budú vykonávané pracovníkmi Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a to najmä v oblastnom ateliéry pamiatkového úradu v Bratislave.
Žiadaná suma: 8 700,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 35,50
Percentuálne vyjadrenie: 71,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 0,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Pozitívom projektu je dobre spracovaný a popísaný postup pri obnove obrazu. Napriek kvalite boli vzhľadom na finančné limity schémy odporučené na podporu iné projekty.
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.