Projekt: 2. etapa Obnova Súsošia Golgoty v Modre v havarijnom stave

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Názov žiadateľa: Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre
Názov projektu: 2. etapa Obnova Súsošia Golgoty v Modre v havarijnom stave
Stručný popis projektu: Účelom projektu je záchrana nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky, barokového pieskovcového súsošia s motívom Kalvárie, Ukrižovania Krista na vrchu Golgota z 18. storočia, nachádzajúcej sa v Pamiatkovej zóne mesta, konča Lipovej aleje pred cintorínom. Naše OZ v roku 2017 plánovalo obnovu pamiatky, všetko sa urýchlilo keď 23.6.2017 zasiahla vyššia moc, nadránom sa prehnala veterná smršť a polámanými konármi líp spôsobila zrútenie a masívne poškodenie súsošia. Novovzniknutý havarijný stav si vyžiadal okamžitý prevoz pamiatky do reštaurátorského ateliéru, kde sa podarilo zrealizovať prvé práce v rozsahu 23 800 eur. V roku 2018 plánujeme všetky práce ukončiť, samozrejme podľa získaných nemalých finančných prostriedkov.
Žiadaná suma: 14 900,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 34,50
Percentuálne vyjadrenie: 69,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 5 000,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Projekt je plne v súlade s výzvou. Reštaurovanie súsošia pomôže navrátiť umeleckú hodnotu a dotvoriť okolitý priestor.
Navrhovaná suma - Dotačná komisia (SCHVÁLENÁ SUMA) 5 000,00 €
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.