Projekt: Stavba oporného zábradlia a schodísk v exteriéri NKP - Domu Albrechtovcov

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Názov žiadateľa: ALBRECHT FORUM, o.z.
Názov projektu: Stavba oporného zábradlia a schodísk v exteriéri NKP - Domu Albrechtovcov
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je pokračovať v celkovej rekonštrukcii a revitalizácii Domu Albrechtovcov a to stavbou kovového zábradlia a kovových schodísk v exteriéri domu. Po znížení nivelety záhrady vznikli pozdĺž celého južného priestoru domu anglické dvorčeky, ktoré je potrebné z bezpečnostného hľadiska oddeliť od existujúceho pozemku. Pôjde o kovové zábradlie v dĺžke 30m, stavbu nového hlavného kovového schodiska na 2 NP, dvoch zostupných kovových schodísk do dvorčekov a premosťujúcich lávok do dvoch vchodov na 1NP. Projekt je schválený KPÚ, projektová dokumentácia je priložená k žiadosti.
Žiadaná suma: 7 700,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 34,50
Percentuálne vyjadrenie: 69,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 0,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Projekt je vecný a konkrétny, no rozpočet je málo podrobný. Vzhľadom na finančné limity schémy boli odporučené na podporu iné projekty.
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.