Projekt: Bunker B-S 4 Lány - obnova fasády a strieľne s kanónom

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Názov žiadateľa: Múzeum Petržalského opevnenia
Názov projektu: Bunker B-S 4 Lány - obnova fasády a strieľne s kanónom
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je obnova fasády a kanónovej strieľne bunkra B-S 4 Lány ako verejne prístupného objektu historického a kultúrneho dedičstva v rámci sprístupňovania kultúrnych hodnôt pre obyvateľov a návštevníkov kraja. Bunker B-S 4 Lány v Petržalke, ako súčasť pevnostnej línie bunkrov postavených pred 2. sv. vojnou, ktorá je pamätihodnosťou mesta, je rekonštruovaný dobrovoľníkmi v spolupráci s Vojenským historickým ústavom do pôvodného stavu a pravidelne sprístupňovaný verejnosti formou komentovaných prehliadok. Projekt spočíva v obnove pôvodného vzhľadu fasády bunkra, obstaraní strieľne pre originálny protitankový kanón a v obnove jeho prvých nadobudnutých častí.
Žiadaná suma: 6 950,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 34,00
Percentuálne vyjadrenie: 68,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 0,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Pozitívne možno hodnotiť zrozumiteľný popis postupu prác. Napriek kvalite projektu boli vzhľadom na finančné limity schémy odporučené na podporu iné projekty
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.