Projekt: Revitalizácia židovského cintorína v Častej

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Názov žiadateľa: Červenokamenské panstvo
Názov projektu: Revitalizácia židovského cintorína v Častej
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je obnoviť časť historických náhrobných kameňov na Židovskom cintoríne v Častej – zvalené náhrobné kamene znovu postaviť, mechanicky očistiť od nánosov hliny a machu, odborne ošetriť proti poveternostným vplyvom a tak stabilizovať ich stav. Všetky práce na náhrobkoch by zrealizovali odborníci v oblasti reštaurovania. Realizáciou projektu sa významne zhodnotí verejný priestor pamiatkového charakteru, podarí sa cintorínu vracať jeho pietny charakter a vzniká tak priestor, ktorý komunite pripomína hlbokú jazvu na tvári dejín, obce, kraja i Slovenska. OZ Červenokamenské panstvo vykonáva starostlivosť o Židovský cintorín v Častej od r. 2006, cintorín (ktorý bol devastovaný od r. 1939) sa podarilo zbaviť náletových kríkov, pravidelne je kosený.
Žiadaná suma: 11 650,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 34,00
Percentuálne vyjadrenie: 68,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 5 000,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Projekt reaguje na súčasné kontexty a problémy v spoločnosti. Postupnosť krokov je jasne definovaná.
Navrhovaná suma - Dotačná komisia (SCHVÁLENÁ SUMA) 5 000,00 €
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.