Projekt: Rekonštrukcia fasády dobovej ľudovej školy na Kráľovej z roku 1903

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Názov žiadateľa: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra-Kráľová
Názov projektu: Rekonštrukcia fasády dobovej ľudovej školy na Kráľovej z roku 1903
Stručný popis projektu: Realizáciou projektu sa obnoví významný objekt hmotného kultúrneho dedičstva – dobová ľudová škola z roku 1903. Je to jediný historický objekt v Kráľovej, ktorý si zachoval autentický architektonický výraz. Minimálne stavebné zásahy tak v exteriéri, ako aj v interiéri nenarušili autentickť objektu, ktorý aj po rokoch sprostredkúva jedinečnú atmosféru. Objekt je situovaný v centre na námestí v historickej časti na Národnej ulici hneď vedľa Evanjelického kostola z roku 1875 oproti evanjelickej fare z roku 1897 a oproti druhej evanjelickej škole z roku 1960, prestavanej v roku 1934. Rekonštrukcia dobovej ľudovej školy umožní zachovať tento jedinečný objekt s pôvodným architektonickým výrazom pre ďalšie generácie a ďalej ho využívať na vzdelávacie a kultúrno-osvetové podujatia organizované miestnym evanjelickým cirkevným zborom a miestnymi občianskymi združeniami.
Žiadaná suma: 8 215,40 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 32,50
Percentuálne vyjadrenie: 65,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 0,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Pozitívami projektu sú dorbá rozpracovanosť, podrobný rozpočet a vysoká spoluúčasť. Objekt však v čase podania žiadosti nebol zapísaný v zozname pamätihodností.
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.