Projekt: Reštaurovanie prvkov oltárnej architektúry kaplnky Svätého Martina v Dunajskej Lužnej

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Názov žiadateľa: Rímskokatolícka cirkev-Farnosť Dunajská Lužná
Názov projektu: Reštaurovanie prvkov oltárnej architektúry kaplnky Svätého Martina v Dunajskej Lužnej
Stručný popis projektu: Zámerom nášho projektu je zreštaurovanie oltárnej architektúry nachádzajúcej sa v kaplnke Svätého Martina v Dunajskej Lužnej. Cieľom projektu je zreštaurovanie oltára skladajúceho sa z oltárneho bohostánku, súsošia dvoch kľačiacich anjelov, sochy Svätého Martina a baránka Božieho, ktoré sa nachádzajú v dezolátnom stave a dotvorenie nového podstavca na oltár, obetného stola a kazateľnice (prvky oltárnej architektúry). Projekt je súčasťou záverečnej fázy komplexnej obnovy Kaplnky Svätého Martina, ktorý realizujeme od roku 2015, kedy sme postupne zrealizovali obnovu strechy, sanáciu vlhkosti vnútorných a vonkajších častí stien, obnovu troch stien románskeho slohu a vnútornej výtvarnej výzdoby v pôvodnej farebnosti. Celkovým cieľom obnovy kaplnky je jej následné sprístupnenie pre potreby cirkevnej obce a širokej verejnosti na bohoslužobné a kultúrno-spoločenské aktivity obce a kraja.
Žiadaná suma: 15 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 32,50
Percentuálne vyjadrenie: 65,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 5 000,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Postup prác je jasne a odborne zadefinovaný reštaurátorským spôsobom. Žiadateľ v rozpočte deklaruje vysoké spolufinancovanie.
Navrhovaná suma - Dotačná komisia (SCHVÁLENÁ SUMA) 5 000,00 €
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.