Projekt: Multifunkčné pódium v Umeleckej záhrade (UMELKA, Dostojevského rad 2)

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Názov žiadateľa: Slovenská výtvarná únia
Názov projektu: Multifunkčné pódium v Umeleckej záhrade (UMELKA, Dostojevského rad 2)
Stručný popis projektu: Cieľom je nahradiť schátralý pavilón objektom, architektonicky korešpondujúcim s funkcionalistickým štýlom národnej kultúrnej pamiatky – UMELKY, ktorý poskytne primerané pódium a technické zázemie pre hudobné produkcie a dramatické vystúpenia či diskusie, ale podporí aj zámery Slovenskej výtvarnej únie rozšíriť výstavnú kapacitu UMELKY formou exteriérových inštalácii sôch, objektov a špecifických performance, ktoré SVÚ dlhodobo vo svojich priestoroch organizuje. V rámci vybudovania multifunkčného pódia vytvorenie príručného skladu nevyhnutného výstavného mobiliáru, čo umožní zrušiť nevhodné skladovacie priestory vybudované z výstavných panelov priamo vo veľkej sále Galérie, ktoré vzhľadu unikátneho výstavného priestoru nepomáhajú. Vzdušná konštrukcia rešpektuje charakter a proporcie pôvodne stavby. Je montovaná z oceľových profilov s vlastnou protikoróznou ochranou a možno ju považovať za objekt modifikovateľný (ale aj odstrániteľný, keby sa v budúcnosti podmienky zmenili).
Žiadaná suma: 13 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 32,00
Percentuálne vyjadrenie: 64,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 0,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Nejde o zhodnotenie samotnej NKP, rozpočet je málo konkrétny. Projekt na základe hodnotenia odbornou hodnotiacou komisiou získal menej ako 65% maximálneho bodového zisku z priemeru bodového hodnotenia oboch hodnotiteľov. Z tohto dôvodu ho hodnotiaca komisia neodporúča v zmysle VZN č. 2/2016 podporiť.
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.