Projekt: Rekonštrukcia ohradného múru v areáli kostola sv. Štefana Uhorského v Bernolákove

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Názov žiadateľa: Združenie záchrany kultúrnych pamiatok v Bernolákove
Názov projektu: Rekonštrukcia ohradného múru v areáli kostola sv. Štefana Uhorského v Bernolákove
Stručný popis projektu: Žiadateľ v rámci napĺňania cieľov, ktoré má ukotvené vo svojich stanovách, výrazným spôsobom prispieva k rekonštrukcii a obnove kultúrnych pamiatok v obci Bernolákovo. Cieľom projektu je vytvorenie bezpečných podmienok v areáli kostola sv. Štefana Uhorského v Bernolákove rekonštrukciou a opravou ohradného múru, ktorý obkolesuje kostol. Výstupom aktivít projektu je materiálno - technické zabezpečenie v rozsahu: * obstaranie statického zabezpečenia základov ohradného múru * obstaranie sanácie ohradného múru * obstaranie osadenia zastavení Krížovej cesty ich opätovným vložením do ohradného múru Ohradný múr spolu s areálom medzi kostolom sv. Štefana Uhorského v Bernolákove a múrom tvorí ochranné pásmo kultúrnej pamiatky a je teda súčasťou pamiatky. Celkový počet osôb dotknutých projektom korešponduje s počtom obyvateľov obce Bernolákovo.
Žiadaná suma: 14 832,33 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 31,50
Percentuálne vyjadrenie: 63,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 0,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Stanovisko KPÚ nie je aktuálne. Projekt na základe hodnotenia odbornou hodnotiacou komisiou získal menej ako 65% maximálneho bodového zisku z priemeru bodového hodnotenia oboch hodnotiteľov. Z tohto dôvodu ho hodnotiaca komisia neodporúča v zmysle VZN č. 2/2016 podporiť.
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.