Projekt: Reštaurovanie kamenného portálu františkánskeho kláštora v Bratislave

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Názov žiadateľa: Rehoľa menších bratov - Františkánov
Názov projektu: Reštaurovanie kamenného portálu františkánskeho kláštora v Bratislave
Stručný popis projektu: Projekt je zameraný na reštaurovanie historického kamenného portálu na vstupe do budovy františkánskeho komplexu. Reštaurovanie chce zamedziť pokračovaniu rozpadu hmotnej podstaty portálu, zahŕňa doplnenie chýbajúcich častí a jeho prinavrátenie do pôvodného stavu vo farebnosti a technickom stave, bez toho, aby bola ohrozená umelecko-historická hodnota diela, ktoré patrí medzi diela barokového sochárstva v Bratislave.
Žiadaná suma: 6 615,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 30,50
Percentuálne vyjadrenie: 61,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 0,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Rozpočet projektu nie je presvedčivý. Projekt na základe hodnotenia odbornou hodnotiacou komisiou získal menej ako 65% maximálneho bodového zisku z priemeru bodového hodnotenia oboch hodnotiteľov. Z tohto dôvodu ho hodnotiaca komisia neodporúča v zmysle VZN č. 2/2016 podporiť.
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.