Projekt: Remorkér Šturec - renovácia okien

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Názov žiadateľa: Klub ochrany technických pamiatok
Názov projektu: Remorkér Šturec - renovácia okien
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je prispieť reštaurovaniu remorkéru Šturec a nepriamo tak aj napomôcť zámeru vytvorenia tzv. Múzea vodnej dopravy v Bratislave. Remorkér Šturec je jediným kompletne dochovaným historickým plavidlom v SR a najväčší muzeálny zbierkový predmet v SR (v správe STM Košice) a preto bol vyhlásený za NKP. Zámer zriadiť v Bratislave spomínané múzeum v jeho priestoroch existuje už dlhší čas, jeho iniciátormi sú najmä Múzeum dopravy v Bratislave (STM) a skupina nadšencov z radov lodníkov a lodných konštruktérov združených v Slovenskom plavebnom kongrese, o.z. (SPK) v spolupráci Klubom ochrany technických pamiatok, o.z. (KOTP) a ďalšími. Reštaurovanie Šturca prebieha dlhodobo a postupne: prioritne sa rieši exteriér, ktorého súčasťou sú aj okenné otvory. Predmetom projektu je ich renovácia (ošetrenie, zasklenie, sfunkčnenie), čo napomôže jednak estetickej stránke plavidla, ako aj zamedzeniu jeho eventuálno znehodnocovania, ale najmä bezpečnosti ako ochrana proti vniknutiu.
Žiadaná suma: 5 500,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 29,50
Percentuálne vyjadrenie: 59,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 0,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Projekt na základe hodnotenia odbornou hodnotiacou komisiou získal menej ako 65% maximálneho bodového zisku z priemeru bodového hodnotenia oboch hodnotiteľov. Z tohto dôvodu ho hodnotiaca komisia neodporúča v zmysle VZN č. 2/2016 podporiť.
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.