Projekt: Dokončenie výdrevy prístupového zákopu kaverny Kamzík

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Názov žiadateľa: Občianske združenie BUNKRE
Názov projektu: Dokončenie výdrevy prístupového zákopu kaverny Kamzík
Stručný popis projektu: Občianske združenie Bunkre revitalizuje Kavernu z obdobia prvej svetovej vojny umiestnenú na vrchu Kamzík od roku 2015. Podľa dobových materiálov a fotografii boli prístupové zákopy ku kavernám opatrené výdrevou. V záujme čo najviac sa priblížiť k stavu historického objektu v roku 1917, kedy bol armádou opustený chceme výdrevu obnoviť.
Žiadaná suma: 5 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 27,50
Percentuálne vyjadrenie: 55,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 0,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Projekt na základe hodnotenia odbornou hodnotiacou komisiou získal menej ako 65% maximálneho bodového zisku z priemeru bodového hodnotenia oboch hodnotiteľov. Z tohto dôvodu ho hodnotiaca komisia neodporúča v zmysle VZN č. 2/2016 podporiť.
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.