Projekt: Obnova architektonických hodnôt Rómerovho domu

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Názov žiadateľa: Národný Trust n.o.
Názov projektu: Obnova architektonických hodnôt Rómerovho domu
Stručný popis projektu: Od roku 2014 sa v spolupráci s mnohými dobrovoľníkmi usilujeme o záchranu vzácneho renesančného meštianskeho domu na Zámočníckej ulici 10 v Bratislave. V uvedenom dome sa v roku 1815 narodil František Rómer– významný vedec a polyhistor, na ktorého sa na Slovensku neprávom zabúda. Rómer bol vysokoškolský pedagóg,rímskokatolícky kňaz a cirkevný hodnostár, ktorý sa do uhorskej, a teda tým aj slovenskej a maďarskej histórie a vedy natrvalo zapísal najmä ako archeológ, historik a prírodovedec. Tak ako sa zabudlo na Rómera, tak sa v posledných desaťročiach zabudlo aj na jeho rodný dom, ktorý až do svojej smrti pravidelne navštevoval. Od roku 2014 sa postupne usilujeme o obnovu architektonických hodnôt uvedeného objektu. Preto aj cieľom predkladaného projektu je obnoviť pamiatkové, architektonické a historické hodnoty jednej z najvzácnejších miestností danej pamiatky - renesančnej klenbovej miestnosti, ktorej krásu by sme radi prezentovali a sprístupnili verejnosti v roku 2018.
Žiadaná suma: 5 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 25,00
Percentuálne vyjadrenie: 50,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 0,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Projekt neobsahuje detaily prác. Projekt na základe hodnotenia odbornou hodnotiacou komisiou získal menej ako 65% maximálneho bodového zisku z priemeru bodového hodnotenia oboch hodnotiteľov. Z tohto dôvodu ho hodnotiaca komisia neodporúča v zmysle VZN č. 2/2016 podporiť.
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.