Projekt: Rekonštrukcia 2 krížov v obci Tomášov

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Názov žiadateľa: Rekonštrukcia 2 krížov v obci Tomášov
Názov projektu: Rekonštrukcia 2 krížov v obci Tomášov
Stručný popis projektu: Zámerom projektu je vyhľadávať a zveľaďovať hodnoty, pamiatky kultúrneho, historického a umeleckého charakteru, súvisiace so životom nielen Maďarov na Slovensku. Našou snahou je preto rekonštrukcia 2 ošarpaných, znehodnotených krížov v obci a sprístupnenie pre všetkých obyvateľov obce. Jedná sa o kríže na ul. Hlavnej ( oproti obecnému úradu) a ul. Podzádradnej pri ceste. Oprávnené aktivity: • rekonštrukcia kríža na Hlavnej ul.: mechanické očistenie, domodelovanie, opieskovanie, zlátenie, farebné zjednotenie, konzervovanie a umiestnenie na bočnú stranu kultúrneho domu • rekonštrukcia pomníka na Podzáhradnej ul.: čistenie od uhlíkových nánosov, machu, zvetraných častí kameňa, rekonštrukcia a domodelovanie kríža podľa dokumentácie, výroba kópie mramorovej tabule ( presekanie písma, kolorovanie písma), farebné zjednotenie, konzervovanie Realizácia projektu sa plánuje v období 04/2018- 08/2018, pričom miestom realizácie projektu je obec Tomášov, ul. Hlavná a ul. Podzáhradná.
Žiadaná suma: 5 400,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 23,50
Percentuálne vyjadrenie: 47,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 0,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Rozpočet projektu je málo konkrétny. Projekt na základe hodnotenia odbornou hodnotiacou komisiou získal menej ako 65% maximálneho bodového zisku z priemeru bodového hodnotenia oboch hodnotiteľov. Z tohto dôvodu ho hodnotiaca komisia neodporúča v zmysle VZN č. 2/2016 podporiť.
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.