Projekt: Revitalizácia sochy vlny

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Názov žiadateľa: Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Názov projektu: Revitalizácia sochy vlny
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je revitalizovať sochu akademickej sochárky pani Jaroslavy Šickovej, ktorá sa nachádza na území Dúbravky. Táto revitalizácia súsošia je súčasťou plánu vybudovania komplexu pešej zóny na ulici M. CH. Trnavského. Táto pešia zóna má obyvateľom slúžiť na relax, šport a ako oddychová zóna. Súčasťou tohto komplexu budú mini športoviská, hvezdáreň a podobne.
Žiadaná suma: 5 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 22,00
Percentuálne vyjadrenie: 44,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 0,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Chýba konkrétny postup realizácie projektu. Projekt na základe hodnotenia odbornou hodnotiacou komisiou získal menej ako 65% maximálneho bodového zisku z priemeru bodového hodnotenia oboch hodnotiteľov. Z tohto dôvodu ho hodnotiaca komisia neodporúča v zmysle VZN č. 2/2016 podporiť.
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.