Projekt: Sanácia krovu a vlhkosti

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Názov žiadateľa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pezinok
Názov projektu: Sanácia krovu a vlhkosti
Stručný popis projektu: Z dôvodu kritického stavu krovu a zavlhnutia stien je potrebné zabezpečiť drevársky a staticky posudok krovu i dotknutých stavebných konštrukcií strechy ako aj spracovať odborný posudok zavlhnutia a zasolenia murív s návrhom opatrení. Na základe posudkov bude spracovaná projektová dokumentácia sanácie historickej konštrukcie krovu i odstránia deštrukcií muriva z dôvodu vhlkosti.
Žiadaná suma: 5 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 21,00
Percentuálne vyjadrenie: 42,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 0,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Projekt nie je možné podporiť nakoľko žiada o financovanie predprojektovej prípravy. Projekt na základe hodnotenia odbornou hodnotiacou komisiou získal menej ako 65% maximálneho bodového zisku z priemeru bodového hodnotenia oboch hodnotiteľov. Z tohto dôvodu ho hodnotiaca komisia neodporúča v zmysle VZN č. 2/2016 podporiť.
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.