Projekt: Oprava Hornaskej studne

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Názov žiadateľa: Dúbravčan
Názov projektu: Oprava Hornaskej studne
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je opraviť zhnitú šindľovú strechu na tomto symbole našej mestskej časti. Horanská studňa je súčasťou erbu mestskej časti a je naším cieľom v spolupráci s mestskou časťou zachovávať kultúrne dedičstvo našich predkov.
Žiadaná suma: 5 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 17,50
Percentuálne vyjadrenie: 35,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 0,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Rozpočet projektu je nadhodnotený. Projekt na základe hodnotenia odbornou hodnotiacou komisiou získal menej ako 65% maximálneho bodového zisku z priemeru bodového hodnotenia oboch hodnotiteľov. Z tohto dôvodu ho hodnotiaca komisia neodporúča v zmysle VZN č. 2/2016 podporiť.
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.