Projekt: 2. Fáza reštaurovania výtvarného diela 'Veterníky' - pamätihodnosti Bratislavy v mestskej časti Rača

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 1 - Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Názov žiadateľa: Priatelia Rače
Názov projektu: 2. Fáza reštaurovania výtvarného diela 'Veterníky' - pamätihodnosti Bratislavy v mestskej časti Rača
Stručný popis projektu: Zámerom je druhá fáza reštaurovania výtvarného diela 'Veterníky' od autorky akademickej maliarky Jany Meliškovej-Kay. Doplnenie chýbajúcich keramických častí na už sčasti reštaurovaného vytvarného diela (keramickej steny) situovanej v parku vo vnútrobloku na Plickovej ulici v bratislavskej časti Rača-Barónka. Dielo je vyrobené z betónu v kombinácii s glazúrovanou keramikou a v súčasnosti sčasti už vďaka dotácii z BRDS z roku 2017 čiastočne reštaurované. Jedná sa o finálne dokončenie reštaurovania diela - doplnenia všetkých chýbajúcich glazovaných keramických platní. Dielo je zapísané na zozname pamiatok Mestského ústavu na ochranu pamiatok v Bratislave a je dominantným prvkom parku vo vnútrobloku a v momentálnej podobe pôsobí nedokončene. Úspešným doplnením chýbajúcich glazúrovaných keramických platní dielo získa pôvodný vzhľad rekonštrukciou sa dokončí záchrana dominanty sídliska, ktorá vkusne dopĺňa vnútroblok v podobe parku, detského ihriska a športovej plochy.
Žiadaná suma: 5 104,80 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 13,00
Percentuálne vyjadrenie: 26,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 0,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Rozpočet je málo štruktúrovaný a porjekt nekonkrétny. Projekt na základe hodnotenia odbornou hodnotiacou komisiou získal menej ako 65% maximálneho bodového zisku z priemeru bodového hodnotenia oboch hodnotiteľov. Z tohto dôvodu ho hodnotiaca komisia neodporúča v zmysle VZN č. 2/2016 podporiť.
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.