Projekt: Ľudový odev v Modre a v Kráľovej

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia
Názov žiadateľa: Modranská muzeálna spoločnosť
Názov projektu: Ľudový odev v Modre a v Kráľovej
Stručný popis projektu: Projekt je v prvej časti zameraný na prezentáciu vo forme výstavy z textilného zbierkového fondu SNM-Múzea Ľudovíta Štúra, ktorý zahrňuje vyše 700 kusov predmetov. Zvýšený záujem verejnosti o ľudové odievanie v minulosti tvorí predpoklad úspešnosti výstavy. V druhej časti je projekt zameraný na vydanie publikácie s rovnomenným názvom ako výstava – Ľudový odev v Modre a v Kráľovej – súčasťou publikácie bude časť Svadobné zvyky v Modre a v Kráľovej, ktoré sa v rukopise nachádzajú v archíve múzea. Prerozprávala ich pani Knapeková, zberateľka a znalkyňa regionálnych krojov a práve ona darovala, či inou formou obohatila múzejný zbierkový fond. Publikácia by bola venovaná práve jej pamiatke. Tretiu časť tvoria prednášky, ktoré budú realizované počas trvania výstavy vo výstavných priestoroch múzea, pre žiakov, študentov a širšiu verejnosť.
Žiadaná suma: 3 900,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 50,00
Percentuálne vyjadrenie: 100,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 3 500,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Cenný projekt. Odporúča sa spolupráca s etnografkou, alebo znalkyňou ľudového odevu.
Navrhovaná suma - Dotačná komisia (SCHVÁLENÁ SUMA) 3 500,00 €
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.