Projekt: Slávnosť hliny - keramická Modra 2018

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia
Názov žiadateľa: Modranská beseda
Názov projektu: Slávnosť hliny - keramická Modra 2018
Stručný popis projektu: Zámerom projektu je obnoviť a udržať tradíciu keramiky v Modre, sprítomniť ducha keramiky, nadviazať na tradície starých keramických majstrov a zachovať tradičné remeslo ako súčasť hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva. Podujatie približuje verejnosti keramické remeslo vo všetkých jeho formách a umožňuje dotyk návštevníka s remeslom v tvorivých dielňach. Prínosom projektu sú nové informácie a poznatky získané z múzeí a odborných pracovísk, kontakty s výrobcami keramiky a spoznanie tradičnej ľudovej kultúry a zároveň i nových umelecko-remeselných trendov. Hlavné aktivity podujatia: odborný seminár a výstavy späté s remeslom, hrnčiarsky jarmok a bál, keramické sympózium, alegorický sprievod a rôzne sprievodné podujatia pre deti aj dospelých ako tvorivé dielne a pouličné hry. Pre návštevníka je atraktívny keramický jarmok s jedinečným štylizovaným hrnčiarskym sprievodom, tvorivé keramické dielne, keramický dvor, ukážky keramického remesla, zábavné aktivity a bohatý folklórny program.
Žiadaná suma: 4 500,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 50,00
Percentuálne vyjadrenie: 100,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 4 500,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Ide o cenný a kvalitne spracovaný projekt.
Navrhovaná suma - Dotačná komisia (SCHVÁLENÁ SUMA) 4 500,00 €
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.