Projekt: Hore Modrou maľovaná dlážka

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia
Názov žiadateľa: Mesto Modra
Názov projektu: Hore Modrou maľovaná dlážka
Stručný popis projektu: Kniha Hore Modrou maľovaná dlážka je nazývaná aj modranskou čítankou. Zachytáva jedinečnú atmosféru vinohradníckeho mestečka Modry. Kniha je čarovnou kronikou skutočných postáv vinohradníkov, keramikov a známych miestnych figúrok. Zachytáva mestské tradície, zvyky, piesne a je nevyčerpateľným zdrojom informácií. Nie je historickou monografiou mesta, ale džbánom z čriepkov ľudových, tradičných a rôznorodých etnických zvykov a modranského svojrázu.
Žiadaná suma: 4 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 47,50
Percentuálne vyjadrenie: 95,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 0,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Projekt je cenný. Vzhľadom na obmedzenú výšku disponibilných prostriedkov pre daný podprogram však bola napriek tomu uprednostnená žiadosť na inú publikáciu.
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.