Projekt: Študenti Školy dizajnu na Bratislava Design Week 2018

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 2 - Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia
Názov žiadateľa: IVÁNSKA 21
Názov projektu: Študenti Školy dizajnu na Bratislava Design Week 2018
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je prostredníctvom výstavy v rámci Bratislava Design Week 2018 (BADW) predstaviť odbornej aj laickej verejnosti práce študentov Školy dizajnu (Ivanská cesta 21, Bratislava). Pre študentov ide o možnosť prvej a svojim významom nezastupiteľnej verejnej prezentácie ich diel pred obrovským publikom, odborníkmi, ale aj svojimi rovesníkmi z iných škôl. Témou najbližšieho ročníka BADW je „IDENTITY“. Študenti odborov fotografia, grafický a priestorový dizajn, priemyselný dizajn, interiérový dizajn alebo odevný dizajn budú kontinuálne od januára až do termínu uzávierky BADW pracovať na návrhoch a realizáciách dizajnov, ktoré s témou súvisia. Tím pedagógov, technické vybavenie a ateliéry na Škole dizajnu im budú v tomto období k dispozícii aj mimo vyučovacích/pracovných hodín. Výber najlepších prác bude predstavený na BADW 2018.
Žiadaná suma: 2 455,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 45,50
Percentuálne vyjadrenie: 91,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 1 700,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Projekt je kvalitne spracovaný a má primeraný rozpočet. Podujatie reprezentuje slovenský aj zahraničný dizajn na výbornej úrovni. Je žiaduce, aby mali študenti možnosť konfrontovať svoje práce v kontexte takéhoto typu.
Navrhovaná suma - Dotačná komisia (SCHVÁLENÁ SUMA) 1 700,00 €
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.