Projekt: PRAKTI-KÁBEL

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 10 - Podpora rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry
Názov žiadateľa: Kultúrne centrum Modra
Názov projektu: PRAKTI-KÁBEL
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je zakúpiť profesionálne a mobilné pódium (NIVTEC) a doplniť audio techniku a aparatúru Kultúrneho centra v Modre, ktoré organizuje všetky mestské kultúrne podujatia a zároveň poskytuje zázemie a servis pre miestne združenia, spolky, ochotnícke divadlá a súbory. Našim zámerom je zabezpečiť plynulé fungovanie našich kultúrno-spoločenských aktivít na území mesta a profesionalizovať našu činnosť. Výsledným efektom projektu bude šetrenie finančných prostriedkov mesta a zlepšenie kvality prezentácie a interpretácie umenia a kultúry. Ročne organizujeme množstvo menších i veľkých akcií, na ktorých pódium a audiotechniku bezpodmienečne potrebujeme (Noc literatúry, Modranský piknik, Medzinárodný gitarový festival, Festival poézie Feliber poetry, Kráľovské hodovanie, Literárna záhrada, Fašiangy, Vinobranie, Vianočné zastavenie, množstvo koncertov v priebehu roka, divadelné predstavenia, súčasný tanec a mnohé iné.)
Žiadaná suma: 15 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 44,50
Percentuálne vyjadrenie: 89,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 5 000,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Kultúrne centrum je pod vedením súčasnej riaditeľky jednoznačne progresívnym zariadením. Príspevok na nákup vybavenia a techniky, ktorú bude vedieť ovládať profesionál, je žiaduci aj vzhľadom na postavenie Modry v celoregionálnom kontexte.
Navrhovaná suma - Dotačná komisia (SCHVÁLENÁ SUMA) 5 000,00 €
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.