Projekt: Revitalizácia Karloveského centra kultúry

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 10 - Podpora rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry
Názov žiadateľa: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Názov projektu: Revitalizácia Karloveského centra kultúry
Stručný popis projektu: Karloveské centrum kultúry (KCK) je jediné kultúrne zariadenie v MČ Karlova Ves, ktoré vybudovali Karlovešťania svojpomocne v rokoch 1957 – 1962. V súčasnosti sa postupne investuje do rekonštrukcie, ktorá je ale z hľadiska súčasných potrieb a nárokov stále nepostačujúca. Zámerom vypracovaného projektu je esteticky sfunkčniť priestor vo foyery budovy revitalizáciou pôvodnej podlahy (liate terrazzo), ktorá je značne opotrebovaná a na viacerých miestach poškodená. Foyer budovy slúži na stretávanie sa návštevníkov pred podujatím, ale aj počas celodenného podujatia. Je to jediný reprezentačný priestor na spoločensko-kultúrne diania v MČ s kapacitou 250 miest. Cieľom MČ je maximálne využiť potenciál strategického miesta s multikultúrnym využitím a technickým vybavením pre všetky vekové, sociálne, kultúrne, ale aj marginálne skupiny ľudí. Ročná návštevnosť KCK je 10.000 návštevníkov a má stúpajúcu tendenciu.
Žiadaná suma: 5 450,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 44,00
Percentuálne vyjadrenie: 88,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 0,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Spomedzi dvoch žiadostí žiadateľa sa projekt, ktorý je rpedmetom druhej žiadosti, javí ako prínosnejší. Z toho dôvodu, aj vzhľadom na limity finančnej schémy, tento projekt nebol odporučený na pdoporu.
Navrhovaná suma - Dotačná komisia (SCHVÁLENÁ SUMA) 3 000,00 €
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia zvýšila dotáciu oproti odporúčaniu hodnotiacej komisie na základe návrhu a jednohlasného súhlasu všetkých členov dotačnej komisie.