Projekt: Akustika Karloveského centra kultúry

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 10 - Podpora rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry
Názov žiadateľa: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Názov projektu: Akustika Karloveského centra kultúry
Stručný popis projektu: KCK je jediné kultúrne zariadenie v MČ Karlova Ves. KCK vybudovali Karlovešťania svojpomocne v rokoch 1957 – 1962. V súčasnosti sa postupne investuje do inovácie a rekonštrukcie, ktorá je ale z hľadiska súčasných potrieb a nárokov stále nepostačujúca. KCK je využívaná na veľké, ale aj komorné podujatia. Veľká sála je v dobrom technickom stave, avšak jej prirodzené akustické vlastnosti sú opatrené štandardnými omietkami, ktoré spôsobujú veľké množstvo odrazových vĺn a majú za následok dlhú dobu dozvuku a istý nekonfort. Je to jediný reprezentačný priestor na spoločensko-kultúrne diania v MČ s kapacitou 250 miest. Cieľom MČ je maximálne využiť potenciál strategického miesta s multikultúrnym využitím a technickým vybavením pre všetky vekové, sociálne, kultúrne, ale aj marginálne skupiny ľudí. Ročná návštevnosť KCK je 10.000 návštevníkov a má stúpajúcu tendenciu. MČ vníma regionálny trvalo udržateľný rozvoj, ako dôležitý faktor v súčinnosti s lokálnymi kultúrno-spoločenskými aktivitami.
Žiadaná suma: 14 550,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 43,50
Percentuálne vyjadrenie: 87,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 8 500,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Projekt svojou jedinečnosťou absolútne spĺňa podmienky výzvy, zohľadňuje požiadavky na odbornosť i súčasné trendy v prístupe k profesionálnemu charakteru kultúrneho priestoru, kde by "akustika" a jej adekvátne riešenie nemali chýbať.
Navrhovaná suma - Dotačná komisia (SCHVÁLENÁ SUMA) 12 500,00 €
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia zvýšila dotáciu oproti odporúčaniu hodnotiacej komisie na základe návrhu a jednohlasného súhlasu všetkých členov dotačnej komisie.