Projekt: Obnova kultúrneho domu Jakubov obnovou podlahovej plochy

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 10 - Podpora rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry
Názov žiadateľa: Jakubov
Názov projektu: Obnova kultúrneho domu Jakubov obnovou podlahovej plochy
Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu je rekonštrukciou kultúrneho domu v obci Jakubov skvalitňovať miestne základné služby pre obyvateľov a návštevníkov obce. Cieľom projektu je obnova nevyhovujúcej podlahy kultúrneho domu v obci a zabezpečenie vhodného priestoru pre kultúrne, športové, vzdelávacie a iné podujatia na lokálnej i regionálnej úrovni. Kvalita života v obciach úzko súvisí s miestnym ekonomickým rozvojom. Pre jej zvýšenie je potrebná kvalitná infraštruktúra a dostupnosť miestnych služieb pre obyvateľov, medzi nimi aj kvalitné verejné priestory pre obyvateľov. Vďaka realizácii projektu sa zvýši bezpečnosť obyvateľov, ale aj kvalita života, čo sa odzrkadlí aj na počte a spokojnosti obyvateľov obce v budúcnosti. Výmenou podlahy v priestore kultúrneho domu sa vytvorí vyhovujúci priestor pre rôzne podujatia a zároveň vhodný priestor na tanečné podujatia, rodinné oslavy, svadby, kary a pod.
Žiadaná suma: 12 071,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 40,50
Percentuálne vyjadrenie: 81,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 7 000,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Situáciu v kultúrnom dome možno definovať ako havarijnú. Keďže v komplexnom riešení je zohľadnené spolufincovanie a rozpočet nad rámec limitu výzvy, dá sa predpokladať, že príspevok z dotáčnej schémy BSK bude nezanedbateľnou pomocou a jednoznačným prínosom v riešení skutočne alarmujúceho stavu.
Navrhovaná suma - Dotačná komisia (SCHVÁLENÁ SUMA) 7 000,00 €
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.