Projekt: Rozšírenie kultúrneho domu

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 10 - Podpora rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry
Názov žiadateľa: Obec Tomášov
Názov projektu: Rozšírenie kultúrneho domu
Stručný popis projektu: Súčasná budova kultúrneho domu sa nachádza v centrálnej časti obce a tvorí súčasť areálu záhrady ( p.č. 185/2), pre voľnočasové kultúrne využitie pre obyvateľov celej obce. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet obyvateľov, v dôsledku kvality ponúkaných kultúrnych a iných spoločenských udalostí, ktoré sa konajú v priestoroch kultúrneho domu, je nutné existujúcu stavbu kapacitne rozšíriť. Cieľom predkladaného projektu je posilnenie spoločenského života v obci, organizácií, kultúrneho života, zvýšenie možnosti účasti obyvateľov na rôznych prezentáciách a prednáškach. Potrebné oprávnené aktivity na naplnenie cieľov projektu sú: • prístavba kultúrneho domu vo vlastníctve obce Tým dôjde k naplneniu cieľa Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry a to zlepšením kvality života obyvateľov vidieka prostredníctvom rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry.
Žiadaná suma: 15 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 40,50
Percentuálne vyjadrenie: 81,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 0,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: V porovnaní s ostatnými projektmi v oblasti projekt nepôsobí natoľko urgentne. Vzhľadom na finančné limity schémy projekt nebol odporučený na podporu.
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.