Projekt: Modernizácia scénického osvetlenia a ozvučenia v KD Zohor

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 10 - Podpora rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry
Názov žiadateľa: Obec Zohor
Názov projektu: Modernizácia scénického osvetlenia a ozvučenia v KD Zohor
Stručný popis projektu: Výmena a doplnenie scénického osvetlenia javiska v KD Zohor za LED reflektory. Cieľom projektu je skvalitniť osvetlenie divadelných inscenácií a kultúrnych podujatí. Súčasné osvetlenie je energeticky náročné a nevyhovuje požiadavkám na adekvátne a flexibilné osvetľovanie podujatí. Doplnenie ozvučovacej techniky o päť kusov bezdrôtových mikrofónov (náhlavná súprava) zlepší pohodlie a kvalitu účinkujúcich ako aj obecenstva pri kultúrnych a spoločenských podujatiach.
Žiadaná suma: 15 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 40,00
Percentuálne vyjadrenie: 80,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 7 000,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Ochotnícky súbor, sľubne sa rozvíjajúci festival ochotníckeho divadla a iné aktivity určite potrebujú adekvátne osvetlenie. Tým sa zvýšia možnosti, kvalita i profesionálnosť nielen divadelného či umeleckého diania v obci.
Navrhovaná suma - Dotačná komisia (SCHVÁLENÁ SUMA) 7 000,00 €
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.