Projekt: Technika na ozvučenie kultúrno-spoločenských podujatí (lepší zvuk - lepšie počuť) - pokračovanie projektu

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry
Oblasť podpory: 10 - Podpora rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry
Názov žiadateľa: Obec Veľké Leváre
Názov projektu: Technika na ozvučenie kultúrno-spoločenských podujatí (lepší zvuk - lepšie počuť) - pokračovanie projektu
Stručný popis projektu: Obec Veľké Leváre organizuje kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré prezentujú kultúrne dedičstvo regiónu a presahujú jeho rámec (DFF s medzinárodnou účasťou, Habánsky hodový jarmok, Levársky advent, Fašiang, divadelné predstavenia, koncerty a i.). Vyše desať rokov úspešne prezentuje ľudovú kultúru regiónu (aj v zahraničí) DFS Leváranek, Cimbalofka DFS, FS Leváran, spevácka skupina Leváranky, detské divadlo Divadlo z domčeka. Vyžadujú si kvalitnú ozvučovaciu techniku. Vďaka BRDS už bola časť zastaranej a morálne opotrebovanej techniky obnovená, ale stále to nepostačuje na spoľahlivé ozvučenie podujatí, mnoho vecí nám ešte chýba. Ak nahradíme staré a doplníme nové komponenty, technika poskytne dostatočnú variabilitu pri ozvučovaní v kultúrnom dome, v Habánskom amfiteátri, na ihrisku a iných častiach obce a zvýši nielen technickú, ale i umelecká hodnota podujatí.
Žiadaná suma: 9 315,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 40,00
Percentuálne vyjadrenie: 80,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 0,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Vzhľadom na finančné limity schémy projekt v kontexte všetkých prijatých žiadostí v danej oblasti nebol odporučený na podporu.
Slovné zdôvodnenie dotačnej komisie: Dotačná komisia sa stotožňila s odporúčaním hodnotiacej komisie.