Projekt: Aj ty si u nás šplhni.

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu a mládeže pre rok 2018 - šport
Oblasť podpory: Podpora športovej infraštruktúry - prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba
Názov žiadateľa: Základná škola Pavla Marcelyho
Názov projektu: Aj ty si u nás šplhni.
Stručný popis projektu:
Žiadaná suma: 8 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 32,00
Percentuálne vyjadrenie: 64,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 0,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Na základe hodnotenia odbornou hodnotiacou komisiou žiadosť získala menej ako 65% maximálneho bodového zisku z priemeru bodového hodnotenia oboch hodnotiteľov. Z tohto dôvodu ho hodnotiaca komisia neodporučila v zmysle VZN BSK č. 2/2016 podporiť. Dotačná komisia sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.